Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Charakterystyka przedszkola

Niepubliczne Przedszkole w Szydówce swoj dziaalno rozpoczo 1 wrzenia 2011 roku. Zostao wpisane, na wniosek organu prowadzcego – stowarzyszenia „Szkoa w Szydówce”- do rejestru Gminy Olszanka pod pozycj 3 z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Przedszkole mieci si w budynku miejscowej szkoy. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami sanitarno – higienicznymi i do prowadzenia zaj.

Dzieci uczszczajce do przedszkola zamieszkuj gównie okolice przedszkola. Pochodzenie spoeczne dzieci jest zrónicowane . W przedszkolu funkcjonuj 2 grupy, mieszane wiekowo

 (dzieci 3-4 i 5-6 letnie).

Od roku szkolnego 2014/2015 przedszkole swoj dziaalno prowadzi w trzech grupach wiekowych

2,5 - 3 latki

4 latki

5 - 6 latki. 

 

Edukacja prowadzona jest zgodnie z podstaw programow wychowania przedszkolnego zatwierdzon przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gównym celem naszej dziaalnoci jest rozwijanie osobowoci dziecka, przygotowanie go do samodzielnego wykonywania czynnoci obsugowych, wspódziaania w grupie oraz pobudzanie ekspresji twórczej. Realizacji tych celów sprzyja wspópraca rodziców i wychowawców.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajcia dydaktyczne. Staramy si równoway czas pomidzy zajciami edukacyjnymi, a swobodn zabaw pozwalajc na wykazanie si wasn inicjatyw dziecka. Zabawy, w zalenoci od pogody i pory roku odbywaj si w sali lub na wieym powietrzu.

Przedszkole prowadzi nieodpatn dziaalno wychowawczo-dydaktyczn w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostay czas przebywania dzieci w placówce jest odpatny a wysoko opaty reguluj odrbne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsugowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegaj znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywnoci w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangaowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umoliwia cigy rozwój placówki i wypracowanie strategii jej dziaania na miar Twórczego Przedszkola XXI wieku.

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl